PhDr. Markéta Vaculová, MBA

- supervize / koučing / mediace

- metodiky standardů kvality a IP

- akreditované vzdělávání i neakreditovaná školení ( www.mezioborove-vzdelavani.cz/ )

- konzultant na člověka orientovaného přístupu (pro práci s klienty i týmy)

- poradenství pro práci s lidmi s atypickým chováním

- poradenství pro pozůstalé / krizová intervence

 
 

M. Vaculová má zkušenosti s mnoha cílovými skupinami (lidé s mentálním a kombinovyným postižením, lidé se zkušeností s duševním

 onemocněním, senioři a lidé s demencí, rodiny s dětmi, závislí). V sociálních službách pracuje od roku 1996 - dosud. Školí od roku 2004,

 

 supervize od roku 2014, poradenství od roku 2016. Spolupracuje s MPSV, obcemi i krajskými úřady a mnoha vzdělávacími společnostmi (např. s APSS ČR, Zřetel, Seduca, Soc.akademie, Mavo, KVS, Edlit, Profesim, TSM, Everesta, Profima Effective, Marlin, Edupol, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, IBB, Caritas VOŠ Olomouc, aj.), které dlouhodobě vzdělávají v sociálních službách. 

V současné době působí jako supervizor, kouč, metodik standardů kvality; poradce v oblasti komunikačních dovedností, plánování času a řízení; konzultant na člověka orientovaného přístupu a etické práce s lidmi se znevýhodněním v oblasti mentálního a duševního zdraví; a dále pracuje na zkrácený úvazek v pozici OMBUDSMANA klientů Domova pro seniory.

 

V sociálních službách začala pracovat na pozici pečovatelka terénní pečovatelské služby už při studiu střední zdravotnické školy. Následně vystudovala specializaci sestra pro psychiatrii a pracovala jako psychiatrická sestra v Psychiatrické léčebně a působila jako dobrovolník ve službě s lidmi bez domova a drogově závislými. Při VŠ magisterském studiu oboru Sociální práce se zdravotnickým profilem, začala pracovat nejprve jako sociální pracovník pečovatelské služby, poté jako streetworker. Po ukončení studia pracovala jako všeobecná sestra v sociálních službách v DOZP, následně jako vrchní sestra a později jako vedoucí sociálně - zdrav. oddělení v DOZP. Poté působila jako učitelka a vedoucí praxí na střední škole sociální a k tomu jako dobrovolník. Na chvíli si odskočila také mimo obor, pracovala v business sféře jako obchodní zástupce a poté jako regionální manager, při zachování zkráceného úvazku v sociálních službách, kdy pracovala jako manager kvality Osobní asistence a aktivizační pracovník Denního stacionáře pro seniory. Po mnoha letech praxe si chtěla oživit teoretické znalosti v oboru a proto si dodělala rigorózní studium v oboru Sociální práce. Znalosti z jiných odvětví a * intenzivního dlouhodobého sebevzdělávání * využila i v sociálních službách, kde kromě školení začala poskytovat i metodické, aj. konzultace a supervize.  

 

Další pracovní pozice v sociálních službách již měla M. Vaculová pouze na zkrácené úvazky, které různě kombinovala, takže např. působila jako vedoucí sociální pracovník v jedné službě a všeobecná sestra v jiné sociální službě. Díky tomu měla prostor pro poskytování supervizí, metodických konzultací a školení. Pozice v režimu zkráceného úvazky byly Terénní sociální pracovník Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, všeobecná sestra v DZR a metodik individuálního plánování, Vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovník, VŠ vyučující na fakultě Sociálních studií, odborný sociální pracovník pro standardizaci podpory osob s atypickým chováním v ChB a DOZP a také jako odborný pracovník projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět III. – Podpora domácí péče, který realizuje KÚ MSK. 
 
 
Od roku 2004 se M. Vaculová věnuje externě, s různě dlouhými přestávkami, věnuje výuce na SŠ, VŠ nebo lektorské činnosti (kolegy mentoruje už od roku 2000). Od roku 2013 poskytuje konzultace k SQSS (revize nebo zavádění standardů kvality sociálních služeb, cca. 36 služeb), mentoruje v oblasti leadershipu, vedení týmů a případových porad (12 služeb) a poskytuje metodickou podporu ve zvyšování kvality práce s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví (6 služeb). Od roku 2015 působí jako supervizor (21 služeb, s mnohými víceletá spolupráce) a později i jako kouč (12 firem, s 3-mi letitá spolupráce), sporadicky pracuje jako mediátor, a začíná také jako krizový intervent a poradce pro pozůstalé. 
 
* Z dlouhodobého vzdělávání považuje M. Vaculová (pro sebe a pro přesah do práce s klienty sociálních služeb) za nejvíce přínosné tyto dlouhodobé kurzy *:
 
- sebezkušenostní minivýcviky v délce od 24 - 120 hod. (zaměřené na různé terapeutické směry);
- sebezkušenostní výcviky v délce od 150 - 390 hod. (integrovaný a PCA - na člověka orientovaný);
- supervizní výcvik - 250 hod.;
- koučovací a NLP výcvik - 160 hod.;
- supervizní a koučovací systemický výcvik - 500 hod. (zaměřeno na SFT na řešení orientovaný směr);
- výcvik v mediaci - 40 hod.;
- základy krizové intervence - 50 hod.;
- komplexní výcvik v Krizové intervenci - 112 hod.;
- práce s člověkem s agresivním chováním a šetrná sebeochrana - 68 hod.;
- motivační rozhovory - 60 hod.;
- R+R (respektovat sebe a respektovat druhé) - 42 hod.;
- poradenství a psychosociální intervence - 48 hod.;
- leadership - 72 hod.;
- kurz managementu a leadershipu - 88 hod.;
- trénink paměti a kognitivní rehabilitace I. a II. - 88 hod.;
- Paliativní péče a poradce pro pozůstalé - profesní kvalifikace; 
- Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí; 
- různé kurzy v délce od 16 - 88 hod. zaměřené na komunikaci, motivaci; práci s rizikem, práci s člověkem s různě problémovým chováním; dále zaměřené na práci se specifickými cílovými skupinami, podporu, pomoc a péči o různé osoby; facilitaci, vedení porad a vedení týmů; různé aktivizační techniky, atd.:
: smyslová aktivizace, snoezelen terapie,
: bazální stimulace, kinestetická mobilizace,
: reminiscence, biografie, validace, 
: preterapie, RECOVERY přístup;
Dále studuje dlouhodobý psychoterapeutický výcvik.
 

V současnosti PhDr. Markéta Vaculová, MBA, kromě práce na zkrácený úvazek v sociálních službách, metodických konzultací, školení a supervizí také spolupracuje s MPSV, např. jako člen etické komise a facilitátor týdenních škol sociální práce či tazatel klientů.

RŮZNÉ ODKAZY:

Příspěvky z konferencí, přednášek:

eventee.co/en/e/konference-podzimni-skola-socialni-prace-ii-10651

www.budmeprofi.cz/o-projektu/skoly-socialni-prace/skola-socialni-prace-2021/

slideplayer.cz/slide/15887541/

www.budmeprofi.cz/wp-content/uploads/2017/09/Mgr.-Markta-Vaculov.pdf

docplayer.cz/105497837-Kvalita-socialni-prace-v-pobytovych-zarizenich-socialnich-sluzeb-mgr-marketa-vaculova.html

Články, publikace v časopisech:

www.email.cz/download/k/w6Mkrr_X-s1fUOiZHTX70cjkGMwvakvYx7WTrz_FFneYA9d-nO8suU_i0STb7l0wVvrpPMI/Etick%C3%A1%20komunikace_1.%20d%C3%ADl.pdf

www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/Asertivita%20jako%20strategie%20jedn%C3%A1n%C3%AD%201.pdf

nadeje.cz/img-content/files/docs/odborne/sbornik_nedasov_2013.pdf

Členství supervize:

asupp.cz/supervizori/

asupp.cz/organy-spolku/

www.asvsp.org/vzdelavani/

www.remedium.cz/seznam-supervizoru.php?stranka=2&kraj=moravskoslezsky

 
Členství různé: