Mgr. Markéta Vaculová, MBA

- supervize / koučing

- metodické konzultace / poradenství

- akreditované vzdělávání

M. Vaculová má zkušenosti s mnoha cílovými skupinami (lidé s mentálním a kombinovyným postižením, lidé s pychiatrickým onemocněním, senioři a lidé s demencí, rodiny s dětmi, závislí). V sociálních službách pracuje od roku 1996 - dosud a školí od roku 2004. Spolupracuje s MPSV, obcemi i krajskými úřady a mnoha vzdělávacími společnostmi (např. s APSS ČR, Seduca, Mavo, KVS, Edlit, Profesim, TSM, Everesta, Profima Effective, Marlin, Edupol), které dlouhodobě vzdělávají v sociálních službách. 

V současné době působí jako supervizorka a metodička standardů kvality a dále pracuje na zkrácený úvazek v pozici odborného pracovníka projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět III. – Podpora domácí péče, který realizuje KÚ MSK. 

V sociálních službách začala pracovat na pozici pečovatelka terénní pečovatelské služby už při studiu střední zdravotnické školy. Následně vystudovala specializaci sestra pro psychiatrii a pracovala jako psychiatrická sestra v Psychiatrické léčebně a působila jako dobrovolník ve službě s lidmi bez domova a drogově závislými. Při studiu VŠ sociální práce začala pracovat nejprve jako sociální pracovník pečovatelské služby, poté jako streetworker. Po ukončení studia pracovala jako všeobecná sestra v sociálních službách v DOZP, následně jako vrchní sestra a později jako vedoucí sociálně - zdrav. oddělení v DOZP. Poté působila jako učitelka a vedoucí praxí na střední škole sociální a k tomu jako dobrovolník. Na chvíli si odskočila také mimo obor, pracovala v business sféře jako obchodní zástupce a poté jako regionální manager, při zachování zkráceného úvazku v sociálních službách, kdy pracovala jako manager kvality Osobní asistence a aktivizační pracovník Denního stacionáře pro seniory. Znalosti z jiných odvětví a * intenzivního dlouhodobého sebevzdělávání * využila i v sociálních službách, kde kromě školení začala poskytovat i metodické, aj. konzultace a supervize.  

Další pracovní pozice v sociálních službách již měla M. Vaculová pouze na zkrácené úvazky, které různě kombinovala, takže např. působila jako vedoucí sociální pracovník v jedné službě a všeobecná sestra v jiné sociální službě. Díky tomu měla prostor pro poskytování supervizí, metodických konzultací a školení. Pozice v režimu zkráceného úvazky byly Terénní sociální pracovník Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, všeobecná sestra v DZR a metodik individuálního plánování, Vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovník, VŠ vyučující na fakultě Sociálních studií, odborný sociální pracovník pro standardizaci podpory osob s atypickým chováním v ChB a DOZP a nyní jako odborný pracovník Projektu Podpora domácí péče. 
 
Od roku 2004 se M. Vaculová věnuje externě, s různě dlouhými přestávkami, věnuje výuce na SŠ, VŠ nebo lektorské činnosti (kolegy mentoruje už od roku 2000). Od roku 2013 poskytuje konzultace k SQSS (revize nebo zavádění standardů kvality sociálních služeb, cca. 36 služeb), mentoruje v oblasti leadershipu, vedení týmů a případových porad (12 služeb) a poskytuje metodickou podporu ve zvyšování kvality práce s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví (6 služeb). Od roku 2015 působí jako supervizor (21 služeb, s mnohými víceletá spolupráce) a později i jako kouč (12 firem, s 3-mi letitá spolupráce), začíná také jako mediátor. 
 
* Z dlouhodobého vzdělávání považuje M. Vaculová (pro sebe a pro přesah do práce s klienty sociálních služeb) za nejvíce přínosné tyto dlouhodobé kurzy *:
- sebezkušenostní minivýcviky v délce od 24 - 120 hod. (zaměřené na různé terapeutické směry);
- sebezkušenostní výcviky v délce od 150 - 390 hod. (integrovaný a PCA - na člověka orientovaný);
- supervizní výcvik - 250 hod.;
- koučovací a NLP výcvik - 160 hod.;
- supervizní a koučovací systemický výcvik - 500 hod. (zaměřeno na SFT na řešení orientovaný směr);
- výcvik v mediaci - 40 hod.;
- základy krizové intervence - 50 hod.;
- práce s člověkem s agresivních chováním a šetrná sebeochrana - 68 hod.;
- motivační rozhovory - 68 hod.;
- R+R - respektovat sebe a respektovat druhé - 42 hod.;
- poradenství a psychosociální intervence - 48 hod.;
- leadership - 72 hod.;
- kurz managementu a leadershipu - 88 hod.;
- trénink paměti a kognitivní rehabilitace I. a II. - 88 hod.;
- různé kurzy v délce od 16 - 88 hod. zaměřené na komunikaci, motivaci; práci s rizikem, práci s člověkem s různě problémovým chováním; dále zaměřené na práci se specifickými cílovými skupinami, podporu, pomoc a péči o různé osoby; facilitaci, vedení porad a vedení týmů; různé aktivizační techniky, atd.:
: smyslová aktivizace, snoezelen terapie,
: bazální stimulace, kinestetická mobilizace,
: reminiscence, biografie, validace, 
: preterapie, RECOVERY přístup;
Dále studuje dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a výcvik v krizové intervenci.
 

V současnosti Mgr. Markéta Vaculová, MBA kromě práce na zkrácený úvazek v sociálních službách, metodických konzultací, školení a supervizí také spolupracuje s MPSV, např. jako člen etické komise a facilitátor týdenních škol sociální práce.