SUPERVIZE / koučování = CESTA K PROFESIONÁLNÍMU PŘÍSTUPU      ke klientům - pomůžeme Vám lépe pomáhat 

 

Supervize je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. 

Zahrnuje složku podpůrnou a vzdělávací. 

Supervize pomáhá poskytovat podporu a příležitosti k reflexi profesionální pozice, zprostředkovává náhled na rizika a možné důsledky vzájemného nepochopení a chybějícího respektu mezi účastníky supervize – pracovníky a členy pracovního týmu. 

Stejně tak umožňuje nahlédnout a uvědomit si rozsah a charakter vlivu profesionála v pomáhající profesi na klienta, jeho moc a bezmoc a další aspekty vztahu “pomáhající – klient”. 

Cílem této reflexe profesionální pozice je v konečném důsledku umožnit případnou změnu v profesionálním přístupu a jeho kvalitativní zlepšení a tedy zlepšení spokojenosti klienta a zvýšení jeho kompentencí.

Nedílnou součástí supervize je i péče o samotného pracovníka – profesionála, a to podporou jeho sebereflexe a péčí o emoční prožívání, podporou reflexe pracovních vztahů a zapojení v kolektivu. 

Supervize podporuje a vede ke zlepšování komunikačních dovedností, uvědomění si vlastní profesní pozice a přínosu v pracovním kolektivu a tím i k zlepšení efektivity práce celého kolektivu.